OG

$59.95

  • Length: 32″
  • Width: 9.75″
  • Nose: 5.75″
  • Tail: 6.585″
  • Wheelbase: 16″
  • Maple Ply
  • Concave / Kicktail
SKU: OGMPLDECK Category:

Additional information

Weight 3 lbs

Reviews

  1. Ilenia

    မ ခ …မ ခ န ႔ က န န ႔က တ တ န ပန ၿပ ဗ ႕… Great minds think alike ဆ တ ဒ ပ ဖစ ရမယ ..ဟ ဟ ဘ န ဘ န တ က …တင ပ .. မရတ က လ ခ င မ တ လ ႔ဆ ၵ လ ပ ဘ ရ .. အခ တ လည သ ဘ ထ အမ န တ သ ပ ၿပ ဘ ရ )မအ မ သ …အ ဒ ဝတ လ က မအ မ သ လည ဖတ ဖ တ ပ လ .. ဟ တ တယ ဗ လ ႔ လ ကန ႔ ထပ တ က ခ င တ လ တစ ယ က အ ၾက င ပ ပ လ ပသ င လ ႔ က န လည မ တ မ နတ … မ,႐ င လ …ဟ တ က … မ င သန ႔ …ဟ တ တယ ဗ ဖ ရမယ ရက က စ တ ႀက က ႐ ပ ဆ ရင က န လည တနဂ က ပ ယ မ .. သ ၾက တ မလ ခ င ဘ … )(က )ဘ န …က န မလည ဖ န ခင ရ ႕ တန ဖ က က န မ နမ သ တ လ ႔ ပင ပ ရမယ က န ပ ပ ဗ .. )SarChitThu (Canada)That’s right! We all want what we don’t have usually. Agree.! :) Btw, tknhas for your visit, too!

Add a review

Your email address will not be published.